OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA NA TEČAJEVIMA AKADEMIJE ZAGREBAČKE BURZE d.d.

Predmet Općih uvjeta

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb (dalje u tekstu: Burza) i fizičke osobe koja pohađa edukativne programe i tečajeve u organizaciji Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Polaznik).

Polaznik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog Polaznika (dalje u tekstu: Zastupnik) slanjem prijave na edukativni program ili tečaj prihvaća ove Opće uvjete. Prihvatom Općih uvjeta sklopljen je ugovor o pružanju usluge sudjelovanja na tečajevima Akademije Burze.

Naknade

Cijene tečajeva objavljene su na internetskim stranicama Akademije Zagrebačke burze www.akademijazse.hr u dokumentu Odluka o naknadama.

Polaznik, odnosno Zastupnik, obvezuje se uplatiti cjelokupni iznos naknade za tečaj u skladu s Odlukom o naknadama prije početka tečaja.

Burza zadržava pravo raskida ugovora i onemogućavanja prisustvovanja tečaju u slučaju nepravovremenog plaćanja naknade, u kojem slučaju ima pravo onemogućiti Polazniku pohađanje tečaja.

Uvjeti pohađanja tečaja

Broj Polaznika svakog pojedinog tečaja je ograničen.

Tečajevi se održavaju u skladu s planom održavanja definiranim od strane Burze i objavljenim na internetskim stranicama Akademije Burze www.akademijazse.hr.

Burza zadržava pravo promjene rasporeda održavanja tečajeva, o čemu će Polaznici biti pravovremeno obaviješteni putem internetske stranice Akademije Burze www.akademijazse.hr

Ako tečaj predviđa podjelu materijala Polaznicima, predmetni su materijali uključeni u cijenu tečaja. Polaznik predmetni materijal može koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe i nije ga ovlašten bez izričite prethodne pisane suglasnosti Burze, u cijelosti ili bilo koji njegov dio, ustupati na korištenje ili u vlasništvo trećim osobama, s ili bez naknade, u cijelosti ili neki njegov dio preraditi, distribuirati ga niti u izvornom obliku, niti u prerađenom obliku, s ili bez naknade, niti ga u navedene svrhe na bilo koji način nuditi trećim osobama; reproducirati ga u izvornom obliku, u cijelosti ili u dijelovima, u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, s ili bez naknade, izuzev ako se radi o privremenim radnjama reproduciranja u svrhu omogućavanja prijenosa podataka u okviru informatičkog sustava i koje kao takve nemaju nezavisnu svrhu; priopćavati ga trećim osobama i/ili javnosti u izvornom obliku, bilo kojim sredstvima, s ili bez naknade.

Polaznik se obvezuje pridržavati pravila ponašanja u prostorijama Burze, koja uključuju, ali nisu ograničena na: zabranu ometanja izvođenja tečaja, zabranu ugrožavanja sigurnosti drugih, kao i vlastite sigurnosti dovođenjem u opasnost, zabranu audiosnimanja, videosnimanja i fotografiranja osoba i stvari te prostorija Burze osim uz izričitu dozvolu Burze, zabranu ometanja izvođenja tečaja, zabranu uništavanja namještaja i sredstava za rad u prostorijama Burze (u slučaju oštećenja Polaznik, odnosno Zastupnik, je obvezan naknaditi Burzi počinjenu štetu).

U prostorijama Burze je zabranjeno pušenje, nošenje oružja, unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju te činjenje svih radnji koje ugrožavaju prava i sigurnost radnika  Burze i svih osoba koje se nalaze u prostorima Burze.

Nakon završetka tečaja Polaznici su dužni napustiti prostorije Burze.

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila ponašanja Burza zadržava pravo isključiti Polaznika s tečaja. U tom slučaju Polaznik nema pravo na povrat plaćene naknade  za tečaj.

Otkazni uvjeti

U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljenog u pisanom obliku do uključivo 10 (deset) kalendarskih dana prije dana održavanja tečaja, Burza će izvršiti povrat 80% uplaćenog iznosa.

U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljenog u pisanom obliku putem elektronske pošte, do uključivo 4 (četiri) dana prije dana održavanja tečaja, Burza neće vršiti povrat uplaćenog iznosa.

U slučaju nedolaska Polaznika na tečaj, a da tečaj nije otkazan u skladu s ovdje navedenim otkaznim uvjetima, Burza Polazniku, odnosno Zastupniku, neće vratiti cijenu uplaćene naknade za taj tečaj.

Ako Burza otkaže tečaj, Polaznik, odnosno Zastupnik, ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa naknade za taj tečaj.

Djelomičnim sudjelovanjem na tečaju te zakašnjelim dolaskom ili ranijim odlaskom Polaznika s istih Polaznik, odnosno Zastupnik, nema pravo na smanjenje naknade.

Dokazi o pohađanim tečajevima i edukativnim programima

Po odslušanom tečaju, Burza Polazniku izdaje uvjerenje o pohađanju tečaja pod uvjetom da je Polaznik bio nazočan na minimalno 50% tečaja.

Ako se radi o programu koji se sastoji od više modula pri čemu se Polazniku na kraju programa uručuje posebno uvjerenje o završetku istog, Polaznik mora biti nazočan na najmanje 50% svakog modula koji zajedno čine cjeloviti program. U slučaju da je polaznik bio nazočan na manje od 50% svakog modula koji zajedno čine cjeloviti program, Polazniku Burza može izdati posebno uvjerenje o završetku predmetnog programa nakon što Polaznik u razdoblju od 2 godine nazoči istim modulima ili modulima ili tečajevima koji se prema procjeni Burze sadržajno preklapaju s barem 50% modula predmetnog programa koje Polaznik nije pohađao ili nije u cijelosti pohađao.

Zaštita osobnih podataka

Podaci prikupljeni s osnove prijave na tečajeve i druge edukativne aktivnosti Akademije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/2018).

Navedeni podaci će se koristiti u svrhu ostvarivanja prava, koja uključuju, ali nisu ograničena na sudjelovanje na prijavljenom tečaju, eventualno ostvarivanje prava na popust na naknade sukladno Odluci o naknadama za edukativne usluge Burze dostupnoj na www.akademijazse.hr i slično i ispunjavanja obveza (dostavljanje predračuna i računa) po osnovi prijave na predmetni tečaj Akademije.

Predračun će biti dostavljen na adresu e-pošte navedenu u prijavnom obrascu.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od Burze mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost podataka dostavljanjem zahtjeva (čiji je obrazac objavljen na internetskoj stranici Burze www.zse.hr) na e-mail adresu zastita_podataka@zse.hr. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su i u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na web stranici Burze www.zse.hr.

Prijavom potvrđujete da su podaci navedeni u prijavnom obrascu ili drugom modalitetu prijave istiniti i točni, da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade kao i s ovdje navedenim otkaznim uvjetima te da ste upoznati s Politikom privatnosti Zagrebačke burze d.d. koja je u svakom trenutku dostupna na internetskim stranicama Burze.

Burza obrađuje osobne podatke u skladu s primjenjivim propisima. Burza primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zagrebačka burza d.d. štiti Vašu privatnost i čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s ovim obrascem. Burza neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u ovom obrascu.

Preuzmi u PDFu