Na temelju članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d. i članka 3. Odluke o Programskom odboru Akademije Zagrebačke burze d.d. (Oznaka: OU/2013-128), Uprava Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu: Burza) dana 8. rujna 2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

 o imenovanju članova Programskog odbora Akademije Burze

 Članak 1.

U Programski odbor Akademije Burze imenuju se:

1. g. Libor Weiser, predsjednik Uprave, Finesa Grupa – predstavnik predavača Akademije Zagrebačke burze,

2. g. Miroslav Jurišić, član Uprave, Erste Asset Management d.o.o. – predstavnik financijskih institucija na tržištu kapitala,

3. gđa. Gordana Jugović, direktorica korporativnih funkcija, Petrokemija d.d. Kutina – predstavnik izdavatelja iz Službenog tržišta,

4. g. Davor Oršić, direktor riznice, Atlantic Grupa d.d. – predstavnik strukovne udruge,

5. g. Igor Gvozdanovic, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, predsjednik Uprave Platinum Invest d.o.o. – predstavnik akademske zajednice,

6. g. Tomislav Gračan, član Uprave, Zagrebačka burza d.d. Zagreb,

7. gđa. Melita Marčeta, voditeljica Odjela za edukaciju, Zagrebačka burza d.d. Zagreb.

Članak 2.

Članovi Programskog odbora imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 10. rujna 2017. godine.

 

Tomislav Gračan
Član Uprave