Programski odbor

Na temelju članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d. i članka 3. Odluke o Programskom odboru Akademije Zagrebačke burze d.d. (Oznaka: OU/2020-68), Uprava Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu: Burza) dana 24. studenog 2023. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

 o imenovanju članova Programskog odbora Akademije Burze

 Članak 1.

U Programski odbor Akademije Burze imenuju se:

1. g. Libor Weiser, konzultant za financijske poslove – predstavnik predavača Akademije Zagrebačke burze,

2. g. Miroslav Jurišić, direktor, Next Invest d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima – predstavnik financijskih institucija na tržištu kapitala,

3. g. Davor Oršić, direktor riznice, Atlantic Grupa d.d. – predstavnik izdavatelja sa Vodećeg tržišta,

4. gđa Ksenija Linarić,  voditeljica odjela osiguranja depozita, Hrvatska agencija za osiguranje depozita – predstavnica strukovne udruge ili druge suradne institucije ili predstavnik akademske zajednice,

5. gđa. Melita Marčeta, voditeljica Odjela za edukaciju, Zagrebačka burza d.d. Zagreb.

Članak 2.

Članovi Programskog odbora imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dana 27. studenog 2023. godine.

                                         Ivana Gažić                                  Tomislav Gračan

                                      Predsjednica Uprave                            Član Uprave