Tomašić Ivana

Ivana Tomašić viša je savjetnica u Sektoru za tržište kapitala, u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.  U Agenciji radi od 2011. godine, čemu je prethodilo sedam godina rada u privatnom sektoru, kao i  vježbenička praksa na sudu i u odvjetništvu, i položen pravosudni ispit.

U Agenciji se bavi pravnim pitanjima vezanim uz Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju dioničkih društava. Radi na odobrenjima prospekata izdanja i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište kao i na poslovima preuzimanja dioničkih društava. Članica je radne skupine zadužene za implementaciju regulative Europske unije koja se odnosi na prospekt, o kojem području aktivno prati relevantnu europsku praksu.