Sobin Ivan

Ivan Sobin savjetnik je za pravne poslove u Sektoru pravnih poslova u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Osim redovitih poslova pravne operative, posao uključuje i davanje pravnih savjeta i mišljenja, provođenje postupaka javne nabave, rješavanje pravnih pitanja sa članovima i drugim institucijama. Angažiran je na obavljanju poslova Fonda za zaštitu ulagatelja čiji je Operater SKDD. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, te je kao vanjski suradnik surađivao s Katedrom za pravo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i sudjelovao u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Trgovačko pravo. Član je Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.