Palčić Ivan

Ivan Palčić diplomirani je pravnik iz Zagreba. Trenutno je zaposlen na radnom mjestu voditelja Službe međunarodnu suradnju, razvoj i koordinaciju u Upravi za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Glavne aktivnosti kojima se bavi u svakodnevnom radu jesu izrada zakonskih i podzakonskih akata iz područja javne nabave te suradnja s europskim i međunarodnim institucijama. Prije dolaska u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta radio je u Uredu ravnatelja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2014. godine na istom fakultetu upisao je poslijediplomski doktorski studij javnog prava i javne uprave. Položio je državni stručni ispit.

Od stručnog usavršavanja uspješno je završio program trening trenera koji se je održao u sklopu EU IPA višekorisničkog projekta “Izobrazba u javnoj nabavi na Zapadnom Balkanu i Turskoj” u trajanju od pet tjedana (ožujak-srpanj 2012. godine), te specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Također, uspješno je završio trening trenera „Upravljanje i implementacija projekata financiranih iz europskih strukturnih fondova” u organizaciji Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta redovito sudjeluje u radu radnih skupina u institucijama Europske unije: Radne skupine za javnu nabavu pri Vijeću EU te Savjetodavnog odbora za javnu nabavu, Radne skupine vladinih stručnjaka za javnu nabavu i Radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i radionicama o javnoj nabavi u zemlji i inozemstvu kao predavač i trener. Koautor je devet knjiga te autor dva znanstvena i preko petnaest stručnih radova na temu javne nabave.