Mandić Katica

Katica Mandić vodi poslove skrbništva i depozitara u Privrednoj banci Zagreb d.d. Predmetnim poslovima kao i poslovima vezanim uz investicijske fondove bavi se devetnaest godina, od čega šesnaest godina u Privrednoj banci Zagreb d.d. te tri godine u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Uz permanentno stručno usavršavanje, član je brojnih stručnih radnih skupina vezanih na navedene poslove.