Kovačić Dragutin

mag.oec.univ.spec.oec Dragutin Kovačić radi u Fini, kao direktor grupe proizvoda u Sektoru usluga za financijsku industriju i korporativne klijente.