Knežević Silvana

Knežević Silvana direktorica je Sektora za leasing i faktoring u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Aktivno je sudjelovala u izradi Zakona o leasingu i Zakona o faktoringu kao i za pripadajuću podzakonsku regulativu. U Hanfi je zaposlena od 2006.g. i osim za leasing i faktoring društva, bila je zadužena i za poslove nadzora društava za osiguranje i društava za reosiguranje te mirovinskih osiguravajućih društava. Prethodno je radila na poslovima plana i analize na mjestu voditeljice Odjela za plan, analizu i razvoj u koncesijskom društvu Autocesta Rijeka-Zagreb gdje je aktivno sudjelovala u strukturiranju i realizaciji projekta autoceste Rijeka-Zagreb. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i poslijediplomski studij ‘Poslovno upravljanje – MBA’.