Biluš Marijana

Marijana Biluš načelnica je Odjela za prevenciju i nadzor obveznika u Uredu za sprječavanje pranja novca, pri Ministarstvu financija. Poslove nadzornika započela je kao inspektor u Financijskoj policiji te nastavila u Poreznoj upravi. Više godina radi na inspekcijskim poslovima u tadašnjem Deviznom inspektoratu, poslovima unutarnje kontrole u Uredu za nadzor Vlade RH, te kao ovlašteni interni revizor Ministarstva pravosuđa. Nositeljica je nadzora te kontinuirane edukacije obveznika u primjeni propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kroz seminare, radionice, radne sastanke te dnevne kontakte s obveznicima i strukovnim udruženjima.