Financije i analize pomoću excela

13.06.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

O najčešće korištenim funkcijama u excelu prilikom:

 • izrade financijskih analiza,
 • odluka o investiranju,
 • prezentiranja investicijskih odluka ili
 • alatima za unapređenje osobnih financija

 

Cilj

Cilj seminara je upoznati polaznike s mogućnostima i alatima u excelu kojima se znatno olakšavaju financijske analize, donošenje odluke o investiranju i praćenje uspjeha investicija, kretanja i trendova na tržištima kapitala, izrade poslovnih planova te prognoziranja poslovanja u budućnosti. Naglasak će biti na praktičnim naredbama i alatima kojima se znatno skraćuje vrijeme analiziranja, upotpunjuje slika analiziranih podataka te omogućuje efikasnije manipuliranje serijama podataka. Polaznici će nakon seminara moći unaprijediti svoje analitičke vještine, ali i koristiti naučene funkcije u svakodnevnom životu, od izrade osobnih budžeta, računanja rata kredita ili usporedbe isplativosti volatilnosti ulaganja.

S obzirom na više planiranih vježbi, preporuča se polaznicima neka vježbe provode na svojem laptopu koji će donijeti na seminar.

 

Kome je seminar namjenjen

Seminar je namjenjen mlađim analitičarima u bankarskom ili korporativnom sektoru, kao i ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja koja mogu pomoći kod poslova financijskog planiranja i analize, kao i svima koji žele unaprijediti vještine u excelu za efikasnije upravljanje osobnim financijama.

 

Program

 • Manipuliranje velikim nizovima podataka:  vlookup, hlookup
 • Excel u funkciji izrade poslovnog plana: jednostavna regresija za planiranje prihoda, računanje troškova pomoću postotaka, plan amortizacije pomoću SLN funkcije, računanje otplatnog plana kredita pomoću PMT funkcije, jednostavna logička funkcija IF za računanje poreza na dobit
 • Excel u funkciji donošenja odluke o investiranju: IRR, MIRR, XIRR, NPV, YIELD, usporedbe povrata, sensitivity (data  table)
 • Alati za definiranje trendova: prosjek artimetički i geometrijski, medijan, korelacija
 • Excel u funkciji izrade kućnog budžeta i planova za mirovinu: FV i PV funkcije

 

Vježbe

 • Usporedba kretanja CROBEX indeksa i cijene dionice X i računanje korelacije
 • Planiranje prihoda pomoću regresije
 • Planiranje operativnih troškova metodom udjela u prihodima
 • Računanje povrata na ulaganje iskazano IRR stopom
 • Diskontiranje novčanih tokova, računanje fer vrijednosti dionice
 • Peer vrednovanje
 • Računanje za upravljanje osobnim financijama
  • računanje rate kredita i stanja glavnice
  • računanje iznosa mirovine iz mirovinskih fondova