EU fondovi – mogućnosti financiranja projekata

Tečaj
23.05.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 23.05.2014.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Letić Nikolina
 • programski okvir EU 2014.-2020.
 • razvoj i razrada projektne ideje
 • upravljanje projektom: posebni uvjeti provedbe
 • nadzor i vrednovanje projekta
  Cilj tečaja Cilj tečaja je upoznati polaznike s osnovama funkcioniranja Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u Hrvatskoj i s Programom Unije, uz naglasak na praktične elemente pripreme projekata i same prijave. Tečaj omogućava polaznicima odgovore na niz praktičnih pitanja vezanih uz fondove EU, uz institucije koje se bave fondovima, pripremu projekata za sufinanciranje iz EU fondova i druga pitanja. Tečaj osigurava pregled okvira dostupnih fondova EU,  potiče na promišljanje o razvoju vlastite projektne ideje i njezine aplikacije, te osigurava praktična znanja za upravljanje, nadzor i vrednovanje projekta .   Ciljne skupine Zaposlenici financijskih i ostalih poslovnih subjekata, uključujući izdavatelje, čiji posao obuhvaća rad na natječajima i popratne aktivnosti koje se tiču razvoja novih projekata, te traženje potpore kroz bespovratna sredstva i druge programe. Potreba ciljne skupine su znanja i vještine o tome kako kroz projekte osmisliti financijske ili druge proizvode ili usluge koje se mogu financirati bespovratnim sredstvima EU.   Program   Programski okvir 2014.-2020.
 • uvod u Kohezijsku politiku i razvojne projekte - kohezijska politika Unije
 • pravila funkcioniranja fondova (ERDF, ESF, CF) te Programi Unije
 • vrste projekata koji se mogu financirati, a sve vezano uz perspektivu 2014.-2020.
  Razvoj i razrada projektne ideje
 • metode pripreme projekta, projektna dokumentacija i elementi za kvalitetan projekt
 • edukacija se bazira na dva metodološka principa
 • logička matrica koja je najbolji način prikazivanja projektne logike, i
 • socio-ekonomska analiza koja je ključna u pripremi projekata velike vrijednosti koji će se financirati kroz strukturne fondove
  Upravljanje projektom: posebni uvjeti provedbe
 • specifičnosti upravljanja projektima koji se financiraju iz EU fondova
 • resursi potrebni za provedbu projekata financiranih iz EU fondova
  Nadzor i vrednovanje projekta
 • ključne inormacije o procesima nadzora i vrednovanja projekta i programa EU
  • s obzirom da su ta dva procesa iznimno važna za provedbe EU politika, svaki projekt se nadzire i vrednuje te se njegov uspjeh mjeri unaprijed definiranim pokazateljima uspjeha