Aktualnosti u internoj reviziji

25.10.2023.
online
09:30 - 15:30 (uz registraciju 09:10-09:30)

Detalji

 • Početak: 25.10.2023.
 • Cijena: 131,40 EUR + PDV / 990,00 KN + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Tušek Boris

Kontakt:

Prijava na seminar:

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

Aktualnosti u internoj reviziji

Primjena Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije

- implikacije na praksu interne revizije

 

 Cilj

Funkcija interne revizije, u profitnom i javnom sektoru u Hrvatskoj se, u organizacijskom, upravljačkom i metodološkom smislu, uspostavlja sukladno relevantnim zakonskim propisima te na temelju načela i pravila uspostavljenih u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja. 

Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije su najznačajniji i obvezujući dio cjelokupnog Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja. Interni revizori imaju profesionalnu obvezu i odgovornost kontinuirano pratiti promjene Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije kako bi mogli ispuniti nova očekivanja i zadatke te zakonske obveze. 

Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije sadrže odrednice koje imaju neposredne implikacije na djelovanje interne revizije u svakodnevnoj praksi i to kako u okviru organizacijskih i upravljačkih zahtjeva tako i u okviru metodoloških zahtjeva djelovanja funkcije interne revizije u nekom subjektu. Osim toga, kontinuirano se u praksi nameće potreba za oblikovanjem odgovarajućih metodoloških rješenja koja će biti u funkciji primjene obvezujućeg dijela Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja.  

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima primjene pojedinih Standarda u svakodnevnom radu i djelovanju funkcije interne revizije u praksi.

 

Ciljna skupina

Interni revizori, članovi revizijskih odbora trgovačkih društava, financijskih subjekata, i suradnici na poslovima revizijskih i ostalih odbora. Stručnjaci koji rade na sastavljanju financijskih izvještaja (unutar trgovačkog društva) i reviziji financijskih izvještaja (izvan društva) te članovi nadzornih odbora i uprava izdavatelja, ali jednako i stručnjaci na poslovima usklađenosti ili odnosa s investitorima kod izdavatelja, te ostali zainteresirani za razvijanje znanja o revizijskim odborima.

 

Program seminara:

 

 • Pregled strukture i sadržaja Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije
  • Standardi obilježja interne revizije
  • Standardi obavljanja interne revizije

 

 • Primjena Standarda koji se odnose na organizaciju i upravljanje funkcijom interne revizije
  • Povelja o internoj reviziji
  • Organizacijska neovisnost funkcije interne revizije i individualna objektivnost internih revizora
  • Interakcija s revizijskim odborom – novi zahtjevi za periodičnim izvještavanjem odbora
  • Revizijski resursi
  • Program osiguranja kvalitete i poboljšanja – alati i postupci internog i eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije – novi zahtjevi za izvještavanjem o rezultatima vrednovanja
  • Upravljanje funkcijom interne revizije i zahtjevi za koordinacijom
  • Specifičnosti djelovanja i izazovi malih odjela interne revizije

 

 • Primjena Standarda koji se odnose na obavljanje revizijskih angažmana
  • Usporedba tradicionalnog procesnog modela interne revizije i agilne metodologije interne revizije (engl. Agile Internal Audit)
  • Novi pristupi planiranju revizijskih angažmana – povezanost sa strategijom, ciljevima i rizicima organizacije
  • Povezanost strateškog plana funkcije interne revizije i godišnjeg plana funkcije interne revizije
  • Povezanost godišnjeg plana funkcije interne revizije i planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
  • Proces izrade planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije (razumijevanje konteksta i svrhe angažmana, prikupljanje informacija za razumijevanje područja ili procesa koji se revidira, provođenje preliminarne procjene rizika područja ili procesa koji se revidira, definiranje ciljeva angažmana, utvrđivanje opsega angažmana, raspoređivanje resursa za angažman, dokumentiranje plana)
  • Politike i procedure prikupljanja revizijskih dokaza
  • Kako formulirati revizijske nalaze – primjeri dobro i loše strukturiranih revizijskih nalaza u angažmanima interne revizije
  • Kako formulirati revizijske preporuke – primjeri dobro i loše strukturiranih revizijskih preporuka u angažmanima interne revizije
  • Što je analiza glavnog uzroka problema (engl. Root Cause Analysis - RCA)?
  • Periodično izvještavanje funkcije interne revizije i izvještavanje o rezultatima pojedinačnih angažmana – nove obveze i odgovornosti glavnog internog revizora, menadžmenta i revizijskog odbora

 

 

Prijava na seminar