Upravljanje tržišnim rizicima – dvodnevni

Tečaj
  • Teorijski i praktični uvod u upravljanje kamatnim, valutnim, robnim i cjenovnim rizicima
  • Metode mjerenja i limitiranja izloženosti tržišnim rizicima
  • Vrednovanje instrumenata sukladno MRS-u 39
  • Praktični primjeri osiguranja tržišnih rizika
  • Ograničenja i problemi osiguranja tržišnih rizika u praksi
  • Hedging (osiguranje rizika) kao integralni dio investicijskog procesa

O tečaju
Tržišni rizici raznovrsna su podskupina rizika koji objedinjuju valutni, kamatni, cjenovni i robni rizik i u današnjem modernom financijskom poslovanju većina fizičkih i pravnih osoba izložena je spomenutim rizicima. Pravilna identifikacija, mjerenje te upravljanje spomenutim rizicima pretpostavka su uspješnog poslovanja te maksimiziranja dobiti svake pravne i fizičke osobe. Tečaj će pokriti sve moderne metode mjerenja te upravljanja tržišnim rizicima, kako za individualne rizike tako i skupno, na razini portfelja.

Metodologija
Stručni predavači s višegodišnjim međunarodnim iskustvom uz brojne primjere iz prakse prenijet ce znanja o praktičnom upravljanju rizicima kako s aspekta regulatornih zahtjeva tako i s praktičnog aspekta.

Kome je tečaj namijenjen
Tečaj je namijenjen brokerima, fond menadžerima, rizničarima, studentima  te svima koji ovladavanjem tehnika upravljanja tržišnim rizicima žele maksimizirati i zaštititi svoje prinose.

Program – prvi dan

Tržišni rizici – uvod
-osnovni tržišni rizici: valutni, kamatni, robni, te rizik ulaganja u vlasničke vrijednosne papire

Nadzor i mjerenje tržišnih rizika
-organizacijsko ustrojstvo funkcije upravljanja rizicima,
– uspostava efikasnog sustava identifikacije, mjerenja, kontrole i izvještavanja o tržišnim rizicima, uspostava sustava „2 para očiju“, dokumentacija, odgovornosti i linije komunikacije

Raspoređivanje financijskih instrumenata sukladno MRS 39
–    Financijska imovina ili financijska obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka
–    Ulaganja koja se drže do dospijeća
–    Zajmovi i potraživanja
–    Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Osnove valutnog rizika
–    identifikacija, mjerenje, kontrola i izvještavanje o valutnom riziku, upravljanje otvorenom deviznom pozicijom, uspostava limita na valutni rizik

Osnove kamatnog rizika
–    identifikacija, mjerenje, kontrola i izvještavanje o kamatnom riziku, izloženost kamatnom riziku, krivulje prinosa, Duration, Modified Duration, Convexity, Price Value Basis Point  
     (PVBP), „imunizacija portfelja“
–    uspostava limita

Rizik ulaganja u vrijednosne papire
–    identifikacija, mjerenje, kontrola i izvještavanje o riziku ulaganja u VP, uspostava limita, mjere osjetljivosti kod opcija u kontekstu Equity opcija

Robni rizik
–    identifikacija, mjerenje, kontrola i izvještavanje o riziku ulaganja u robne instrumente
–     uspostava limita

Value at Risk
– povijesna metoda, Variance-covariance metoda i Monte Carlo simulacija

Program – drugi dan

Osiguranje pojedinačnih rizika investiranja na tržištu kapitala
–    Dionički rizici
–    Obveznički i kamatni rizici
–    Devizni rizici
–    Commodities (robni) rizici
–    Alternativne Investicije i rizici

Osiguranje portfelja
–    Perfektni Hedge vs. Cross Hedge
–    Tail Risk – neočekivani statistički nerelevantan rizik

Teorija se često razlikuje od prakse tako da praktična primjena teoretskih zamisli i rješenja zahtjeva ne samo odlično razumijevanje teoretskih okvira i koncepata nego i uključivanje drugih  faktora koji u velikoj mjeri utječu na konačni uspjeh.