Upravljanje rizikom likvidnosti za trgovačka društva

Tečaj
  • Definiranje rizika likvidnosti
  • Mjerenje rizika likvidnosti
  • Upravljanje rizikom likvidnosti
  • Stress testovi i contingency planovi
  • Regulativa rizika likvidnosti za trgovačka društva
  • Upravljanje regulatornim omjerima

O TEČAJU
 
Izloženost  riziku  likvidnosti  je jedna od najčešćih i  najvažnijih  izloženosti  koju trgovačka društva susreću u svakodnevnom poslovanju.  Upravljanje  rizikom likvidnosti  se oduvijek smatralo dobrom praksom koja se nije previše proučavala. Dok za područja upravljanja drugim rizičnim  izloženostima  postoje  mnogobrojni  domaći  i  inozemni  izvori, područje   upravljanja rizikom likvidnosti je u manjoj mjeri  zastupljeno u znanstvenim i stručnim radovima.

Rizik  likvidnosti  je  «derivirani» oblik rizičnosti i  kako je posljedica izloženosti  drugim  rizicima,  rizik likvidnosti često  se marginalizira. Naime,  jedno  od  istraživanja  prije  globalne financijske  krize  pokazalo  je  da   čak 67 posto risk managera američkih banaka  smatralo  da  likvidnost  uopće nije bila problem u njihovim bankama. Nasuprot  tome,  važnost  likvidnosti  se  očituje i jasno raspoznaje tek u kriznim  situacijama.  Društvo sa adekvatnom likvidnošću će puno lakše premostiti krizne situacije i šokove.

Polaznici  će biti upoznati sa osnovnim teoretskim i praktičnim principima  mjerenja  i  upravljanja  rizikom likvidnosti, s naglaskom na upravljanje rizikom likvidnosti u trgovačkim društvima. Također će biti upoznati sa značenjem Stress testova i contingency planova, s  regulativom   likvidnosti  za trgovačka društva i s  novom regulativom za banke u   Republici   Hrvatskoj,   te s upravljanjem  regulatornim omjerima.

Kome je tečaj namijenjem
Tečaj je namjenjem korporativnim rizničarima i drugim stručnjacima koji upravljaju financijskim rizicima u trgovačkim društvima, stručnjacima za upravljanje rizicima u financijskim subjektima, kao i ostalima zainteresiranima za unapređenje znanja o upravljanju rizicima likvidnosti.

Program:

1.    Definiranje rizika likvidnosti
          – Oblici rizika likvidnosti
          – Likvidnost i solventnost
          – Determinante likidnosti aktive, pasive i izvanbilančnih obveza
          – Povezanost rizika likvidnosti sa drugim rizičnim izloženostima

2.    Mjerenje rizika likvidnosti
         – Gapovi likvidnosti
        – Omjeri likvidnosti
        – Planovi likvidnosti

3.    Upravljanje rizikom likvidnosti
       – Upravljanje likvidnošću na razini pasive
       – Upravljanje likvidnošću na razini aktive
       – Upravljanje likvidnošću na razini izvanbilančnih proizvoda

4.    Stress testovi i contingency planovi
       – Scenariji stress testova
       – Contingency planovi
       – Early warning signals

5.    Regulativa rizika likvidnosti
       – Međunarodna regulativa rizika likvidnosti
       – Domaća regulativa rizika likvidnosti

6.    Upravljanje rizikom likvidnosti hrvatskih trgovačkih društava