Računovodstvo obveznica dvodnevni

Tečaj
 • Zakonska regulativa
 • Početno priznavanje, naknadno mjerenje, prestanak priznavanja ulaganja
 • Reklasifikacija ulaganja
 • Test umanjenja
 • Porezni aspekt ulaganja u obveznice
 • Objavljivanje i prezentrianja ulaganja u obveznica
 • Računovodstvene politike
 • Primjeri
 • Radionice

 

O tečaju

Cilj je tečaja pružiti opće razumijevanje računovodstvenih standarda vezanih za priznavanje, mjerenje i objavljivanje informacija o obveznicama, odnosno dugoročnim dužničkim vrijednosnim papirima. Program pruža teorijska znanja koja su preoblikovana u vještine evidentiranja određenim metodama i tehnikama računovodstvene evidencije vezane za obveznice, uz razumijevanje računovodstvenih standarda vezanih za priznavanje, mjerenje i objavljivanje informacija o ulaganjima u obveznice.

Tečajem su obuhvaćene radionice vezane za namjenu ulaganja u kategoriji ulaganja do dospijeća, te raspoloživo za prodaju, ne naknadnu reklasifikaciju ulaganja u skladu s MRS 39.

Ukoliko polaznici žele, mogu na tečaj ponijeti računovodstvene politike ili pravilnike o ulaganju koji se odnose na ulaganja u dugoročne dužničke vrijednosne papire radi sagledavanja materije, potrebnih nadopuna ili ispravaka.

 

Metodologija

Tečaj izvodi stručni predavač s višegodišnjim iskustvom u predavanju i evidencijama vezanim za primjenu računovodstvenog standarda MRS 39, MRS 32, te MSFI 7 koji će osigurati primjere iz prakse i pripremiti radionice prema potrebama polaznika.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, ulagateljima, stručnjacima za financije i računovodstvo, specijalistima zaduženim za izračun neto vrijednosti imovine fondova, internim revizorima, revizorima, djelatnicima odjela kontrolinga zaduženima za objavljivanje informacija, tei upraviteljima portfelja, i managerima kako bi zajednički uz diskusiju sagledali tehničke i kadrovske resurse potrebne za ulaganja u obveznice.

 

Program

1. DAN

 • Uvodni dio – predstavljanje programa
 • Zakonska regulativa – primjena standarda financijskog izvještavanja; MSFI/HSFI
 • Računovodstvo obveznica:
  • početno priznavanje: kategorije financijske imovine
  • početno priznavanje: efektivna kamatna stopa
  • naknadno mjerenje: efekti priznavanja nerealiziranih dobitaka/gubitaka, tečajnih razlika, revalorizacijskih rezervi
  • prestanak priznavanja
 • Primjeri:
  • Početno mjerenje ulaganja u obveznice u portfelju do dospijeća
  • Naknadno mjerenje EKS
  • Izračun dnevne vrijednosti ulaganja u obveznice pomoću modificiranog EKSa
  • Naknadno mjerenje “fer” i “rzp”
  • Prestanak priznavanja ulaganja u obveznice
 • RADIONICA: izrada tablice EKS za potrebe naknadnog mjerenja ulaganja u obveznice
 • RADIONICA: prestanak priznavanja ulaganja u obveznice u kategoriji „raspoloživo za prodaju“

2. DAN

 • Računovodstvo obveznica:
  • reklasifikacija ulaganja
  • test umanjenja
 • Primjeri:
  • a. Reklasifikacija
  • b. Test umanjenja
 • Porezni aspekt ulaganja u obveznice
 • Objavljivanje i prezentiranje ulaganja u obveznice
 • Računovodstvene politike
 • RADIONICA: Računovodstvena evidencija reklasifikacije ulaganja u obvenice
 • RADIONICA: Analiza računovodstvenih politika ili pravilnika o ulaganju u dugoročne dužničke vrijednosnice