Primjena FATCA propisa

Tečaj

FATCA – Američki propis koji obvezuje strane financijske institucije na ustupanje podataka o klijentima – američkim rezidentima, američkim poreznim vlastima (Foreign Account Tax Compliance Act).

Republika Hrvatska potpisala je 11. listopada 2013. godine u Strasbourgu Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima što između ostalog predstavlja pravnu podlogu za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih država u cilju unapređenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provođenja FATCA-Model 1A Sporazuma koji se temelji na reciprocitetu.

Porezna uprava će, sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, pokrenuti postupak sklapanja FATCA Model 1A Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim državama, što će Hrvatskoj omogućiti reciprocitet kako bi i ona mogla zatražiti određene porezne informacije od američke strane.

FATCA Model 1A Sporazuma nameće obvezu hrvatskim financijskim institucijama da provedu postupak dubinske analize i utvrde sve račune i klijente o kojima će dostavljati podatke Poreznoj upravi, a ona dalje američkoj Poreznoj administraciji (Internal Revenue Service IRS).  Od 1. srpnja 2014. godine, IRS će obračunati porez po odbitku od 30% na svaku isplatu iz SAD-a kao svojevrsnu kaznu za financijske institucije koje takve podatke ne dostave.

S ciljem što bolje pripreme za primjenu propisa FATCA, tečaj prikazuje okvir u kojemu se donosi FATCA, te suradnju Porezne uprave s financijskim sektorom u vezi primjene FATCA-e. Putem pitanja polaznika tečaj je izvrsna prilika za diskusiju sa stručnjakom o temama poput:  što, do kada, i na koji način financijske institucije trebaju pripremiti za primjenu FATCA propisa, te koji se još preduvjeti trebaju ispuniti za primjenu navedenog propisa na razini RH.

 

Kome je tečaj namjenjen:

Stručnjacima u financijskim subjektima koji trebaju uvoditi u primjenu FATCA propis, te ostalima zainteresiranima.

 

Program

  • Aktualnosti u provedbi FATCA-e
  • Sporazum između Vlade RH i Sporazum o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA- e  (Intergovernmentral Agrreement – IGA)
  • Hrvatski zakonski propis o provedbi FATCA-e
  • Sadašnji status FATCA-e u Europi
  • Suradnja Porezne uprave i predstavnika financijskog sektora u vezi primjene FATFCA-e