Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – organizacijski i pravni aspekt

Cilj

S ciljem optimalnog razvoja gradova/općina/županija, program pruža neizostavno važna znanja za podlogu dobrom upravljanju.   

 

Ciljna skupina

Gradonačelnici/općinski načelnici/župani i zamjenici, zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, kontroli, na upravljanju rizicima,  te ostali zainteresirani za jačanje dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Program

Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – pravni i organizacijski aspekt

 

9,30 – 9,40h (10 min.) Uvod i predstavljanje

9,40 – 11,00h (80 min.) 1.dio: Organizacijska podloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (D. Jurlina Alibegović)

 • Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Definicije, značenje, načela, mjerenje
 • Ključni nositelji i odgovornosti
  • Učinkoviti odnosi gradonačelnika/općinskog načelnika/župana s predstavnicima gradskog vijeća/općinskog vijeća/županijske skupštine, i utjecaj na ključne odluke
  • Učinkoviti odnosi vodstva gradova/općina/županija s izvršnim i predstavničkim tijelima susjednih jedinica, te s državnim institucijama
  • Elementi na kojima se temelje odnosi vodstva za odgovorno obavljanje javnih poslova
  • Uvažavanje međuodnosa resursa, ljudi i procesa
  • Priprema, donošenje, provođenje i evaluacija strategije i ciljeva razvoja
  • Usklađenost organizacijske strukture grada sa strategijom razvoja
  • Mjerenje rezultata u odnosu na strateške ciljeve
  • Kontinuirano poboljšavanje procesa organizacije i obavljanja javnih poslova u gradu/općini/županiji
 • Sudjelovanje u javnim poslovima, koordinacija
  • Ljudski, financijski, prostorni i drugi kapaciteti
  • Transparentnost u donošenju javnih odluka

 

11,00 – 11,20h (20 min.) Stanka

 

11,20 – 12,40h (80 min.) 2.dio: Specifičnosti dobrog upravljanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (D. Jurlina Alibegović)

 • Dimenzije kvalitetnog odlučivanja u lokalnim/regionalnim zajednicama
  • Uključenost, odgovornost, nepristranost, administrativna kompetencija, sposobnost učenja i učinkovitost
 • Odrednice kvalitete za provedbu javnih politika u lokalnim/regionalnim zajednicama
  • Formalna pravila, društvene i organizacijske norme, institucionalni kapacitet
 • Preporuke za učinkovito vodstvo gradova/općina/županija
  • Osobni i profesionalni integritet gradonačelnika/općinskog načelnika/župana
  • Osobna ustrajnost i razvoj
  • Digitalna pismenost
  • Angažman u zajednici
  • Pravednost i uključenost
  • Učinkovitost zaposlenih službenika i namještenika
  • Strateško vodstvo
  • Strateško planiranje
  • Provedba javnih lokalnih/regionalnih politika
  • Izvršna funkcija – osiguravanje uvjeta za bolji život i rad lokalne/regionalne zajednice
  • Posebnost u pružanju javnih usluga i osiguranju javnih dobara
  • Financijsko upravljanje i proračun
  • Upravljanje ljudskim potencijalima
  • Komunikacija i dijeljenje informacija

 

12,40 – 13,20h (40 min.) Stanka

 

13,20 – 14,40h (80 min.)  3. dio: Korporativno upravljanje – pravni i organizacijski aspekt (I.Kolar)

 • Transparentnost u praksi
  • Interni i vanjski dionici (stakeholderi)
  • Specifičnost komunikacije s pojedinim grupama dionika
  • Komunikacijski alati, njihove prednosti i nedostatci
 • Osjetljiva pitanja u praksi
  • Sukob interesa
  • Društvena odgovornost
  • Izvještavanje o održivosti

 

14,40 – 14,50h (10 min.) Zaključak, Evaluacijski upitnik