Na temelju članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d. i članka 3. Odluke o Programskom odboru Akademije Zagrebačke burze d.d. (Oznaka: OU/2013-128), Uprava Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu: Burza) dana 7. rujna 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

 o imenovanju članova Programskog odbora Akademije Burze

 Članak 1.

U Programski odbor Akademije Burze imenuju se:

1. g. Libor Weiser, predsjednik Uprave, Finesa Grupa – predstavnik predavača Akademije Zagrebačke burze,

2. g. Miroslav Jurišić, član Uprave, Erste Asset Management d.o.o. – predstavnik financijskih institucija na tržištu kapitala,

3. gđa. Gordana Jugović, direktorica korporativnih funkcija, Petrokemija d.d. Kutina – predstavnik izdavatelja iz Službenog tržišta,

4. g. Davor Oršić, direktor riznice, Atlantic Grupa d.d. – predstavnik Hrvatske udruge korporativnih rizničara,

5. g. Domagoj Hruška, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu,

6. g. Tomislav Gračan, član Uprave, Zagrebačka burza d.d. Zagreb,

7. gđa. Melita Marčeta, voditeljica Akademije, Zagrebačka burza d.d. Zagreb.

Članak 2.

Članovi Programskog odbora imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 09. rujna 2015. godine.

 

Tomislav Gračan
Član Uprave