Odluka o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze


Na temelju odredbe članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (u daljnjem tekstu: Burza), Uprava Burze dana 28. svibnja 2018. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze

 

I.

Naknada za jednodnevni seminar pod nazivom „Osnove tržišta kapitala“ iznosi 450,00 kuna uvećano za PDV.

Naknada za jednodnevni seminar iznosi 990,00 kuna uvećano za PDV.

Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.990,00 kuna uvećano za PDV.

 

II.

Nezaposlene osobe imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status nezaposlene osobe dokazuju uvjerenjem o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugom odgovarajućom ispravom.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status studenta dokazuju indeksom ili drugom odgovarajućom studentskom ispravom.

Umirovljenici imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status umirovljenika dokazuju potvrdom o zadnjoj primljenoj mirovini.

U slučaju ako se na seminar istovremeno prijave 3 (tri) ili više polaznika iz istog društva, svaka od prijavljenih osoba ima pravo na popust u visini od 10% na iznos naknade navedene u točki I. ove Odluke.

U slučaju prijevremene prijave na seminar, polaznik ostvaruje pravo na popust u visini od 5% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke.

Prijevremenom prijavom na seminar smatra se prijava koju je Burza zaprimila najkasnije 60 (šezdeset) kalendarskih dana prije dana održavanja seminara.

Zaposlenici burzi s kojima Burza ima potpisan sporazum o regionalnoj suradnji, kao i zaposlenici članova tih burzi, imaju pravo na popust u visini od 10% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke.

Polaznik koji je u kalendarskoj godini sudjelovao na dva seminara ima pravo na popust od 10% za svaki sljedeći prijavljeni seminar u istoj kalendarskoj godini.

Popusti određeni ovom Odlukom ne zbrajaju se, već se uzima u obzir najveći popust kojeg polaznik može ostvariti.

 

III.

Polaznik je obvezan podmiriti cjelokupni iznos naknade za seminar prije datuma održavanja seminara.

Naknadu za seminar fizičke osobe mogu platiti:

jednokratno, ako se prijave na seminar u razdoblju od mjesec dana prije dana održavanja seminara, ili

obročno, i to u najviše dvije rate, ako se prijave na seminar u razdoblju dužem od mjesec dana prije dana održavanja seminara.

 

 

 

IV.

U slučaju otkaza prijave na seminar zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 10 (deset) dana prije dana održavanja seminara, Burza će izvršiti povrat 80% uplaćenog iznosa.

U slučaju otkaza prijave na seminar zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 4 (četiri) dana prije dana održavanja seminara, Burza neće vršiti povrat uplaćenog iznosa.

U slučaju nedolaska polaznika na seminar, uplaćeni se iznos ne vraća.

Ako Burza otkaže seminar, polaznik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

 

V.

Naknada za osposobljavanje za rad na trgovinskom sustavu iznosi 1.000,00 kuna uvećano za PDV.
Naknada za osposobljavanje za obavljanje poslova održavatelja tržišta iznosi 1.000,00 kuna uvećano za PDV.

 

VI.

Burza može ugovorom s pojedinim pravnim subjektima, za slučaj kolektivnog sudjelovanja na seminarima, odnosno organizacije posebnih seminara, ugovoriti drugačije naknade i popuste od naknada i popusta određenih ovom Odlukom.

Burza može odlukom odobriti dodatne popuste u cilju promicanja znanja o tržištu kapitala.

Burza može određenim kategorijama korisnika odnosno za određene vrste usluga odobriti promotivne popuste.

 

VII.

Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama Burze.

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 04. lipnja 2018. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka br. 178/2018 o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze od dana 05. siječnja 2018. godine.