Odluka o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze


Na temelju odredbe članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (u daljnjem tekstu: Burza), Uprava Burze dana 05. siječnja 2018. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze

 

I.

Naknada za jednodnevni tečaj pod nazivom „Osnove tržišta kapitala“ iznosi 450,00 kuna uvećano za PDV.

Naknada za jednodnevni tečaj iznosi 990,00 kuna uvećano za PDV.

Naknada za dvodnevni tečaj iznosi 1.900,00 kuna uvećano za PDV.

 

II.

Nezaposlene osobe imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status nezaposlene osobe dokazuju uvjerenjem o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugom odgovarajućom ispravom.

Redovni studenti imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status studenta dokazuju indeksom ili drugom odgovarajućom studentskom ispravom.

Umirovljenici imaju pravo na popust u visini od 20% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke, a status umirovljenika dokazuju potvrdom o zadnjoj primljenoj mirovini.

U slučaju ako se na tečaj istovremeno prijave 3 (tri) ili više polaznika iz istog društva, svaka od prijavljenih osoba ima pravo na popust u visini od 10% na iznos naknade navedene u točki I. ove Odluke.

U slučaju prijevremene prijave na tečaj, polaznik ostvaruje pravo na popust u visini od 5% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke.

Prijevremenom prijavom na tečaj smatra se prijava koju je Burza zaprimila najkasnije 60 (šezdeset) kalendarskih dana prije dana održavanja tečaja. Datum završetka prijevremene prijave za tečaj objavljuje se na internetskoj stranici Burze.

Zaposlenici burzi s kojima Burza ima potpisan sporazum o regionalnoj suradnji, kao i zaposlenici članova tih burzi, imaju pravo na popust u visini od 10% od iznosa naknade navedene u točki I. ove Odluke.

Polaznik koji je u kalendarskoj godini bez popusta sudjelovao na dva tečaja ima pravo na popust od 10% za svaki sljedeći prijavljeni tečaj u istoj kalendarskoj godini.

Popusti određeni ovom Odlukom ne zbrajaju se, već se uzima u obzir najveći popust kojeg polaznik može ostvariti.

 

III.

Polaznik je obvezan podmiriti cjelokupni iznos naknade za tečaj prije datuma održavanja tečaja.

Naknadu za tečaj fizičke osobe mogu platiti:

jednokratno, ako se prijave na tečaj u razdoblju od mjesec dana prije dana održavanja tečaja, ili

obročno, i to u najviše dvije rate, ako se prijave na tečaj u razdoblju dužem od mjesec dana prije dana održavanja tečaja.

 

IV.

U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 10 (deset) dana prije dana održavanja tečaja, Burza će izvršiti povrat 80% uplaćenog iznosa.

U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 4 (četiri) dana prije dana održavanja tečaja, Burza neće vršiti povrat uplaćenog iznosa.

U slučaju nedolaska polaznika na tečaj, uplaćeni se iznos ne vraća.

Ako Burza otkaže tečaj, polaznik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

 

V.

Naknada za osposobljavanje za rad na trgovinskom sustavu iznosi 1.000,00 kuna uvećano za PDV.
Naknada za osposobljavanje za obavljanje poslova održavatelja tržišta iznosi 1.000,00 kuna uvećano za PDV.

 

VI.

Burza može ugovorom s pojedinim pravnim subjektima, za slučaj kolektivnog sudjelovanja na tečajevima, odnosno organizacije posebnih tečajeva, ugovoriti drugačije naknade i popuste od naknada i popusta određenih ovom Odlukom.

Burza može odlukom odobriti dodatne popuste u cilju promicanja znanja o tržištu kapitala.

Burza može određenim kategorijama korisnika odnosno za određene vrste usluga odobriti promotivne popuste.

 

VII.

Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama Burze.

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. ožujka 2018. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka br. 97/2017 o naknadama za edukativne usluge Akademije Burze od dana 30. lipnja 2017. godine.